6 frågor som testar kliniska kunskaper om cystisk fibros

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan mistas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation i en gen som kallas cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). CF innebär vanligen kronisk eller återkommande infektion i lungan, långvarig produktiv hosta, tillväxtpåverkan, pancreasinsufficiens, leverpåverkan, och manlig infertilitet.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Vertex Pharmaceuticals. Utbildningen är granskad av:

Lena Hjelte

Professor emerita i pediatrik. Överläkare på Stockholm CF-center och Enheten för pediatrisk lungmedicin och allergi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna.

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin.